Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych "Franta & Franta" ID: 78

Odwiedzin: 6227

Pracownia podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania, oferując usługi projektowe i naukowo – badawcze w zakresie nowych inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego, a także rewaloryzacji, modernizacji, remontów istniejących obiektów mieszkalnych, usługowych, obiektów i terenów przemysłowych oraz poprzemysłowych; planowania przestrzennego oraz projektowania wnętrz. Oferujemy nasze usługi we wszystkich fazach inwestycji, które mogą obejmować następujące etapy działania: - opracowanie wariantowych koncepcji projektowych - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę - oceny techniczne, inwentaryzacje, ekspertyzy, badania warunków technicznych inwestycji - opracowanie dokumentacji kosztorysowej - opracowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Biuro w swojej pracy projektowej wykorzystuje nowoczesne środki techniczne. Bardzo dobra znajomość przedmiotu naszych usług, kompleksowość, profesjonalizm i wysoka jakość opracowań, etyka zawodowa, zdyscyplinowanie terminowe oraz wiarygodność wykonywanych usług są gwarancją dwustronnej satysfakcji z realizowanych celów.