Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Regulamin

Regulamin dla Użytkowników portalu archiweb.pl

Spis treści:

Art.1. Wstęp
Art.2. Definicje
Art.3. Techniczne aspekty korzystania z serwisu
Art.4. Uczestnictwo
Art.5. Dane osobowe
Art.6. Korzystanie z portalu
Art.7. Odpowiedzialność/ zobowiązania
Art.8. Reklamacje/ zażalenia
Art.9. Płatności
Art.10. Postanowienia końcowe

Art.1
Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania niniejszej platformy komunikacyjnej, funkcjonującej pod domeną: https://archiweb.pl. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności archiweb.pl, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal.

Niezbędnym warunkiem do korzystania z usług, jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.

Nazwa portalu, koncepcja działania, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2
Definicje

Użyte w Regulaminie treści oznaczają:

 • archiweb.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według wskazanej nazwy, wykonywanych usług lub obszaru działalności, prowadzony przez archiweb.pl
 • baza kont – zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w portalu przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez archiweb.pl,
 • dane – treści, informacje, itp., które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w portalu,
 • dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego ,dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez portal archiweb.pl w celu prawidłowego świadczenia usług, określonych w szczególności w wyżej wymienionym regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu,
 • firma – osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu,
 • login (identyfikator użytkownika) – adres e.mail użytkownika – umożliwiający jego identyfikację w systemie,
 • konto – powierzchnia serwerowa serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać dane, którymi może posługiwać się korzystając z portalu,
 • regulamin – dokument określający zasady korzystania z portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz archiweb.pl,
 • umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta między Użytkownikiem a archiweb.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści powyższego Regulaminu,
 • usługi płatne – usługi, za które portal archiweb.pl pobiera dodatkową opłatę.
 • użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług świadczonych przez portal archiweb.pl.

Art. 3
Techniczne aspekty korzystania z serwisu

 1. Właścicielem portalu jest Tomasz Kaim, www.archiweb.pl, oś. Na Stoku 41/24, 31-707 Kraków, nip 676-216-42-81.
 2. Prowadzenie portalu przez archiweb.pl obejmuje przede wszystkim:
  – stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie zbioru Kont umożliwiającej wyszukiwanie baz firm branżowych, a także udostępnianie przez archiweb.pl przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez zarejestrowanych Użytkowników danych.
 3. Niezbędnym dla korzystania z portalu, jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów.
 4. W ramach portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź wszelkich programów komputerowych, plików i aplikacji niedozwolonych w Internecie.

Art. 4
Uczestnictwo

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację jego warunków i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 3. Utworzenie i korzystanie z konta w zakresie usług świadczonych przez archiweb.pl jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usługi Płatnej).
 4. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://www.archiweb.pl/uzytkownik/wybierz-pakiet/ oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 5. Użytkownik konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, itp. Jednocześnie żaden Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby/ Firmy.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika konta , jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. Dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług witryny,
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualne zmiany w trakcie korzystania z portalu, są prawdziwe; oraz dane umieszczone w ramach konta, są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym, oraz tych, zmienionych w trakcie korzystania z portalu,
  5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej (dotyczy pakietu business),
  6. Użytkownik zezwala na wykorzystywanie własnego bądź firmowego wizerunku umieszczonego w portalu, w celu świadczenia przez portal archiweb.pl usług i dostarczania funkcjonalności, jak również Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieszcza w serwisie, udzieliły takiego zezwolenia,
  7. Użytkownik zezwala na świadczenie przez portal archiweb.pl usług w ramach założonego konta,
  8. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się korzystać z portalu zgodnie z regulaminem oraz przeznaczeniem portalu,
  9. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez portal wyglądu/układu, etc. konta, jak również samej strony, informacji, okien, banerów, czy reklam,
  10. W trosce o jakość i poziom, Użytkownik serwisu akceptuje i wyraża zgodę na swobodne ustalanie przez archiweb.pl zawartości serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie danych oraz usług w serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia witryny, a także każdej z jego usług.

Art. 5
Dane osobowe

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez archiweb.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Archiweb.pl dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie Danych sobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Archiweb.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. Archiweb.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystania z portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w witrynie.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 7. Archiweb.pl uprawnione jest do udostępniania danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Właściciel nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.

Art. 6
Korzystanie z portalu

 1. Podawane przez Użytkownika dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach portalu. W szczególności dotyczą one osób korzystających z Sieci oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma pełną świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące: w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie portalu, lub narazić archiweb.pl na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia podobnych przypadków, portal może niezwłocznie zablokować lub usunąć konto.
 3. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. Oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  2. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 4. Zamieszczanie w portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 5. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania portalu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania archiweb.pl w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 6. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Art. 7
Odpowiedzialność/zobowiązania

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu witryny wywołane siłą wyższą, w tym awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami w portalu.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do archiweb.pl przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem danych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował nielegalne dane.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera czy innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła czy loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Art. 8
Reklamacje/zażalenia

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu portalu archiweb.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika, poprzez zgłoszenie archiweb.pl przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.archiweb.pl/kontakt/
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez archiweb.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Portal zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu witryny oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.
 4. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią pomocy dostępnej pod adresem: http://www.archiweb.pl/pomoc/

Art. 9
Płatności

 1. Wplata na konto
  Daną kwotę za zamówienie można wpłacić na konto bankowe. Szczegółowe dane do przelewu podane są podczas finalizacji zamówienia, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
 2. Szybki przelew – dotpay.pl
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, który oferuje następujące kanały płatności: przelew internetowy (banki: mBank, Bank Przemysłowo-Handlowy BPH SA, Bank Pekao SA, MultiBank, Millennium Bank, BZWBK, Deutsche Bank PBC SA, ING Bank Śląski, Kredyt Bank SA, Nordea, Inteligo – Bank PKO BP, BPH, Lukas Bank, CitiBank)- karta płatnicza (Visa, Diners Club, MasterCard/EuroCard, JCB, PBK Styl, PolCard oraz karty płaskie VISA ELECTRON banków: Inteligo, Deutsche Bank PBC i Millennium).

Art. 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, jest dostępny pod adresem http://www.archiweb.pl/regulamin/
 2. Portal archiweb.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, archiweb.pl poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem:
  a) strony internetowej archiweb dostępnej pod adresem http://www.archiweb.pl lub
  b) poczty elektronicznej e-mail
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach portalu.