Archiweb

Jesteś architektem lub projektantem wnętrz?

Opublikuj swój projekt na archiweb.pl

Regulamin

Regulamin użytkowania portalu archiweb.pl

Użytkowanie portalu archiweb.pl jest bezpłatne dla użytkowników Internetu oraz wymaga akceptacji warunków przedstawionych w poniższym regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy archiweb.pl udostępniany jest czytelnikom i użytkownikom przez firmę Tomasz Kaim www.archiweb.pl, oś. Na Stoku 41/24, 31-707 Kraków, nip 676-216-42-81, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. Portal działa na zasadach, które określa niniejszy Regulamin.
 3. Portal adresowany jest do osób pełnoletnich.
 4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady na jakich można korzystać z portalu archiweb.pl. W momencie podjęcia działań mających na celu korzystanie z serwisu archiweb.pl Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim obowiązujących.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem użytkowania portalu archiweb.pl
 6. W sprawach, które nie zostały uregulowane Regulaminem serwisu, stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przy zaistnieniu sporów, rozstrzygać będą je właściwe sądy.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

 1. Portal archiweb.pl to platforma internetowa, która składa się z narzędzi internetowych oraz stron udostępnianych dzięki pośrednictwu sieci internetowej. Jest to własność firmy Tomasz Kaim i dostępna jest pod adresem archiweb.pl lub pod innym adresem, do którego prawa posiada archiweb.pl.
 2. Użytkownik to każda pełnoletnia osoba, korzystająca z portalu archiweb.pl oraz
  z dostępnych na nim Usług.
 3. Partner to podmiot, który współpracuje z archiweb.pl i z którym zawarto stosowną umowę
 4. Usługi – świadczenia, które dostarczane są za pomocą platformy elektronicznej przez Usługodawcę. Świadczone są one za pośrednictwem drogi elektronicznej
  i w szczególności umożliwiają:
 5. Zaznajomienie się z przygotowanymi przez archiweb.pl materiałami
 6. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Partnerów archiweb.pl
 7. Korzystanie z dostępnych w ramach portalu mechanizmów informatycznych
 8. Materiały – są to wszelkiego rodzaju zdjęcia, teksty, materiały multimedialne, wykresy, materiały video itp., w szczególności zaś te, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

III. ZASADY UŻYTKOWANIA PLATFORMY ARCHIWEB.PL

 1. Platforma archiweb.pl umożliwia korzystanie z wielu Usług, a w szczególności:
 2. Zapoznanie się z udostępnianymi na stronie Materiałami w sposób odpowiadający Użytkownikowi i przez niego wybrany. W szczególności dotyczy to wyboru rodzaju urządzenia lub aplikacji, którymi posługuje się Użytkownik za pomocą stron internetowych serwisu archiweb.pl, a także w odpowiadającym mu czasie i miejscu.
 3. Zamieszczanie Materiałów Użytkownika, które zaprezentowane zostaną na archiweb.pl w ramach usługi hostingu, jaka świadczona jest przez Usługodawcę, tj. udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy.
 4. Usługi świadczone są na rzecz Użytkownika za pomocą Serwisu archiweb.pl. Obywa się to na warunkach, które określa niniejszy Regulamin, za wyjątkiem Usług, które zostały opisane w oddzielnych regulaminach.
 5. Korzystanie z Usług w serwisie archiweb.pl jest bezpłatne, chyba że odrębne regulacje stanowią inaczej.
 6. Platforma archiweb.pl prezentuje Materiały – zarówno treści informacyjne, jak
  i reklamowe.
 7. Usługodawca może zamieścić w serwisie archiweb.pl treści reklamowe, które odnoszą się do towarów lub usług Usługodawcy lub jego Partnerów. Treści reklamowe tworzą integralną część platformy archiweb.pl oraz Materiały, które w nich są prezentowane.
 8. Wszelkie pytania, komentarze, a także uwagi dotyczące platformy i jej Usług należy zgłaszać na adres: ………..

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie Materiały zawarte na platformie archiweb.pl, tj. znaki towarowe, utwory, bazy danych etc. podlegają ochronie, która przewidziana jest w obowiązujących w Polsce przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do Materiałów, baz danych i znaków towarowych, które udostępniane są za pośrednictwem naszej platformy przysługują Usługodawcy lub też osób trzecich. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje je na swojej platformie wyłącznie po podpisaniu stosownych umów zawartych z odpowiednimi podmiotami, szczególnie umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie przepisów prawa, jakie obowiązują w tym zakresie.
 3. Korzystanie z utworów udostępnionych w Serwisie archiweb.pl nie uprawnia Użytkowników do nabycia praw, czy uzyskania licencji do zamieszczonych na platformie utworów.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do korzystania z platformy archiweb.pl oraz z utworów na niej zamieszczonych, jedynie w zakresie dozwolonego użytku, który jest przewidziany prawem w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Niedozwolone jest w szczególności: modyfikowanie, powielanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w Internecie platformy archiweb.pl lub jej części lub też zamieszczonych na niej utworów lub ich części, z wyjątkiem przypadków, które są wskazane w przepisach prawa.
 6. Materiały zamieszczane na platformie archiweb.pl muszą być wolne od wad prawnych oraz fizycznych, a także muszą być one wolne od roszczeń osób trzecich. Użytkownik składa odpowiednie oświadczenie w tej kwestii oraz potwierdzające, że posiada wszystkie uprawnienia i zgody, jakie wymagane są obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach archiweb.pl i nie spowoduje to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. Ponadto oświadcza, że forma, jak i treść tych Materiałów nie naruszają obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU ARCHIWEB.PL

 1. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa, normy obyczajowe oraz społeczne, postanowienia Regulaminu i zasady netykiety. Zakazuje się:
 2. Zamieszczać treści wulgarne lub/i zawierające wulgaryzmy
 3. Zamieszczać treści, które popierają poglądy i postawy radykalne społecznie, treści dyskryminujące rasowo, etnicznie, ze względu na wyznanie, płeć etc.
 4. Zamieszczać treści, które uznaje się za obraźliwe
 5. Zamieszczać treści propagujące używanie środków odurzających, narkotyków itp., nadużywanie alkoholu
 6. Zamieszczać treści, które zawierają linki do stron naruszających dobre obyczaje, prawo, zawierające dane osobowe, dane mailowe, teleadresowe etc.
 7. Zakazuje się rozpowszechniać treści pornograficzne
 8. Użytkownik Platformy jest zobowiązany do nienaruszania praw autorskich, majątkowych oraz dóbr osób trzecich.
 9. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie archiweb.pl, przede wszystkim zaś w zakresie ewentualnego naruszenia praw i/lub dóbr osób trzecich.

VI. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Korzystanie z platformy archiweb.pl możliwe jest dzięki urządzeniom z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej.
 2. Dodatkowe warunki techniczne mogą być ujęte w odrębnych Regulaminach.

VII. RODO

 1. Niektóre usługi wymagają podania danych osobowych, co jest w pełni dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim zaś zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest archiweb.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu wykonania Usługi w zakresie, jaki jest niezbędny do jej wykonania.
 4. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do poprawiania ich oraz żądania do ich usunięcia. W tym celu konieczne jest wysłanie zgłoszenia drogą mailową. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do wykonywania konkretnej Usługi, ich usunięcie oznacza rezygnację ze świadczenia Usługi i rozwiązanie umowy na tę Usługę.