Niezbędna persona na budowie

Niezbędna persona na budowie

Kategorie: Prawo budowlane

Chociaż w niektórych przypadkach rola kierownika budowy może sprowadzać się jedynie do widnienia wpisów i podpisu na dokumentach, to niemniej jednak ustawa Prawa Budowlanego nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy w każdym przypadku. Wyżej wymieniona sytuacja dotyczy raczej małych budów domków jednorodzinnych, gdyż w przypadku większych inwestycji rola kierownika budowy jest znacznie większa i jego obecność na miejscu bardziej pożądana. Obowiązki kierownika budowy można najkrócej ująć w stwierdzeniu, że powinien on zorganizować budowę oraz kierować nią w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce chodzi również o prowadzenie dziennika budowy (bardzo istotny aspekt), a także zorganizowanie tablicy informacyjnej zawierającej wszystkie niezbędne dane. W sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej to właśnie kierownika budowy jest tą osobą, która w pierwszej kolejności odpowiada za zajście. Jeżeli kierownik budowy nie dopełni swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy, grozi mu za to dosyć dotkliwa kara włącznie z możliwością pozbawienia wolności do lat trzech (utrata życia lub zdrowia).

W momencie przejmowania swojej funkcji kierownik budowy jest obowiązany (za pośrednictwem inwestora) złożyć w odpowiednim inspektoracie nadzoru budowlanego stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przejęcia budowy pod swoje skrzydła. Oświadczenie to powinno być uzupełnione stosownym zaświadczeniem przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. Ponadto do jednych z pierwszych obowiązków kierownika budowy należy również złożenie wpisu w dzienniku budowy, przejęcie i zabezpieczenie terenu inwestycji. W wyżej wymienionym oświadczeniu kierownik budowy powinien zawrzeć informację o swojej znajomości przepisów prawnych prawa budowlanego, informację czy prowadzone roboty przekroczą 30 dni roboczych, czy w prowadzonej przez niego budowie zatrudnionych będzie więcej niż 20 osób oraz czy prowadzone roboty budowlane potrwają dłużej niż 500 osobodni. Ponadto powinna się tam znaleźć informacja na temat organu, który wydał lub stwierdził posiadane przez kierownika budowy uprawnienia. To oświadczenie powinno być wysłane do inspektoratu nadzoru budowlanego co najmniej na siedem dni przed faktycznym rozpoczęciem prowadzenia prac budowlanych.

Wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą skutkować opóźnieniami w budowie, co bynajmniej nie leży w interesach inwestora. Może również wystąpić sytuacja dokonania zmiany na stanowisku kierownika, co należy oczywiście niezwłocznie odnotować w dzienniku budowy.

Niezbędna persona na budowie
Ocena: 0 Głosów: 0
comments powered by Disqus