Kwestie związane z realizacją budowy

Kwestie związane z realizacją budowy

Kategorie: Prawo budowlane

Gdy już omówione zostały wszelkie aspekty pracy z architektem, warto przyjrzeć się informacjom na temat procesu budowy oraz późniejszych procedur. Oczywiście, temat ten jest wyjątkowo obszerny i nie da się go wyczerpać w jednym artykule, dlatego skupiliśmy się tutaj przede wszystkim na omówieniu formalności i obowiązków związanych z zakończeniem budowy.

Budowa może być zakończona przez wykonawcę wyłącznie po odebraniu przez inspektora nadzoru wszystkich prac, które wyszczególniono w umowie z projektantem. Zadaniem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby wykonawca przygotował powykonawczą dokumentację. Co istotne, jeżeli podczas procesu budowy wprowadzono drobne modyfikacje w stosunku do projektu, po konsultacji z architektem można je po prostu zaznaczyć na kopiach rysunków zatwierdzonego dokumentu opisującego ostateczną koncepcję. W niektórych wypadkach konieczne będzie także uzupełnienie opisu. Obowiązkiem kierownika budowy jest ponadto przypilnowanie, aby wykonana została inwentaryzacja geodezyjna, która obejmuje położenie budynku mieszkalnego, pozostałych i podłączeń instalacji. Kolejną powinność stanowi uporządkowanie placu budowy.

Upewnijmy się, że w dzienniku budowy znajduje się oświadczenie kierownika budowy, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem, jak też zapisami widniejącymi w pozwoleniu na budowę. W dokumencie powinna znaleźć się także wzmianka, iż teren budowy doprowadzono do należytego stanu, a budynek mieszkalny spełnia wymogi jego użytkowania. 

>>> Zobacz również: Specyficzne uzgodnienia projektowe

Zawiadomienie o zakończeniu budowy, podobnie jak wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu mieszkalnego, należy złożyć w wydziale architektoniczno – budowlanym właściwego urzędu. Na dopełnienie tej formalności mamy 2 tygodnie od daty zakończenia wszystkich robót. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej i mieszkalnej a także kubatury budynku. Wraz ze zgłoszeniem, w urzędzie składamy też dziennik budowy zawierający koniecznie wzmiankę o zakończeniu robót, powykonawczą dokumentację, wszelkie protokoły i wspomnianą wcześniej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Należy pamiętać, że właściciel budynku ma obowiązek przechowywać dokumentację powykonawczą a także książkę obiektu, dopóki ów obiekt istnieje. Warto też dodać, że w przypadku większości budynków (nie wliczając w to jednorodzinnych domów), należy przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego budynku oraz jego instalacji. Ponadto wymagana jest naprawa wszelkich uszkodzonych czy też niesprawnych urządzeń, elementów budowlanych bądź części wyposażenia budynku.

Kwestie związane z realizacją budowy
Ocena: 5.0 Głosów: 1
comments powered by Disqus