Markiz Serwis ID: 622

Odwiedzin: 1866

Fir­ma Mar­kiz istnieje na ryn­ku od 1991 ro­ku.

Głównym pro­fi­lem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja drew­nia­nych okien­nic, ogro­dów zi­mo­wych, pancerzy do rolet oraz okien i drzwi.

Po­nad­to w na­szej ofer­cie po­sia­da­my ro­le­ty za­bez­pie­cza­ją­ce, mar­ki­zy, ża­lu­zje fa­sa­do­we, bra­my ga­ra­żo­we, mo­ski­tie­ry, okna PVC i alu­mi­nio­we oraz róż­ne­go ro­dza­ju we­wnętrz­ne prze­sło­ny prze­ciw­sło­necz­ne.

 

Wy­ro­by wła­sne są pro­du­ko­wa­ne z ma­te­ria­łów i kom­po­nen­tów naj­wyż­szej ja­ko­ści a do­staw­ca­mi na­szych pro­duk­tów są spraw­dzo­ne, re­no­mo­wa­ne fir­my ma­ją­ce wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w bran­ży.
 

Na­szym ce­lem jest ofe­ro­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nych usług, wy­so­kiej ja­ko­ści pro­duk­cji i fa­cho­we­go mon­ta­żu oraz za­pew­nie­nie na­szym klien­tom ser­wi­su gwa­ran­cyj­ne­go i po­gwa­ran­cyj­ne­go.

Zapraszamy na nasze strony:

www.okiennice.net.pl

www.ogrody-zimowe.org.pl

Markiz Serwis

Markiz Serwis

okiennice drewniane

Odwiedzin: 1245

Data: 11.02.2015

Markiz Serwis

Markiz Serwis

realizacje różne

Odwiedzin: 1178

Data: 10.02.2015

Markiz Serwis

Markiz Serwis

zadaszenia tarasu (markizy, pergole)

Odwiedzin: 1486

Data: 9.02.2015

Markiz Serwis

Markiz Serwis

drewniane ogrody zimowe

Odwiedzin: 1302

Data: 9.02.2015