Maquet Studio ID: 1262

Odwiedzin: 1283

Pra­cow­nia mo­de­lar­ska Ma­qu­et Stu­dio ofe­ru­je bu­do­wę mo­de­li ar­chi­tek­to­nicz­no - ur­ba­ni­stycz­ny­ch.
Na­szą spe­cja­li­za­cją są:

- ma­kie­ty de­we­lo­per­skie (ska­la 1:100), w ko­lo­rze,
- ma­kie­ty ur­ba­ni­stycz­ne (1:1000, 1:2000), mo­no­chro­ma­tycz­ne,
- ma­kie­ty kon­kur­so­we i kon­cep­cyj­ne (ska­la i ko­lor do uzgod­nie­nia)


Mo­de­le wy­ko­ny­wa­ne są przy uży­ciu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu: fre­zar­ki CNC, dru­kar­ki 3D, plo­te­ra la­se­ro­we­go i tną­ce­go.
Ze­spół two­rzą ar­chi­tek­ci z kil­ku­let­nim do­świad­cze­niem za­rów­no w bran­ży mo­de­lar­skiej jak i ar­chi­tek­to­nicz­nej.

Maquet Studio

Maquet Studio

MAKIETA DEWELOPERSKA

Odwiedzin: 730

Data: 21.11.2018

Maquet Studio

Maquet Studio

MAKIETA URBANISTYCZNA

Odwiedzin: 645

Data: 21.11.2018

Maquet Studio

Maquet Studio

MAKIETA ARCHITEKTONICZNA

Odwiedzin: 674

Data: 21.11.2018

Maquet Studio

Maquet Studio

MAKIETA URBANISTYCZNA

Odwiedzin: 678

Data: 21.11.2018